Check riskien arviointiin ja toimintasuunnitelman tekemiseen

23. huhtikuu 2015 - admin

CHECK-työkalu on tarkoitettu potilassiirtotilanteiden osaamisen ja apuvälineiden käytön arviointiin, riskitilanteiden kartoittamiseen sekä toimintasuunnitelman tekemiseen. CHECK-työkalun avulla voidaan kehittää hoitajien työympäristöä, jotta työskentely olisi sujuvaa, turvallista ja terveellistä. Tämän arviointimenetelmän avulla kartoitetaan potilassiirtotilanteisiin sisältyviä riskejä ja pyritään sopimaan toimenpiteistä riskien vähentämiseksi. Oikein kohdennetulla koulutuksella ja potilassiirtoapuvälineiden käytöllä voidaan vähentää potilassiirtotilanteiden aiheuttamia riskejä hoitajien tuki- ja liikuntaelimistöön.


Työturvallisuuslain mukaan työnantaja on vastuussa työntekijöiden terveellisistä työoloista. Vastuu tarkoittaa työn vaarojen selvittämistä ja arviointia, työn suunnittelua, opetusta ja ohjausta sekä tarvittavien apuvälineiden järjestämistä käyttöön. Laki velvoittaa myös työntekijää pitämään huolta omasta ja muiden turvallisuudesta, muun muassa noudattamalla ohjeita, käyttämällä työnantajan antamia laitteita ja työvälineitä, sekä ilmoittamalla havaitsemistaan puutteista. (Työturvallisuuslaki 738/2002)

Aktiivinen työturvallisuuden kehittäminen edellyttää arviointia, suunnittelua, toteutuneita toimenpiteitä sekä seurantaa. Check johdattaa yksikköänne kohti turvallisempaa, terveellisempää ja kevyempää työtä!

 

Jokaisesta työpäivästä kevyempää – CHECK!

Hoitotyö on fyysisesti raskasta, potilassiirroissa hoitajan voimat ja koko vartalo on koetuksella ja monesti työpäivän jälkeen tuntee tehneensä töitä koko kehollaan. Välillä joku osaston henkilökunnasta on tuki- ja liikuntaelin- vaivojen vuoksi sairaslomalla ja sijaisia ei löydy välttämättä helposti. Jotain apua asiaan olisi saatava, mutta mikä tässä hoitotyössä nyt on se kuormittavin tekijä? Miten työpäivistä voisi tehdä kevyempiä ja turvallisempia? Näitä pohdintoja tehdään osastoilla päivittäin.

Respecta haluaa olla auttamassa kysymysten ja vastausten selvittämisessä. Potilassiirtojen ergonomiatuotteiden toimittajamme Handicare oli jo miettinyt näitä kysymyksiä ja kehittänyt Työympäristön CHECK –työkalun potilassiirtotilanteiden riskien kartoittamiseen ja niiden perusteella tehtävän toimintasuunnitelman tekemiseen riskien pienentämiseksi. Respectan ergonomia-asiantuntijat Henna Lehtonen ja Tapio Tuominen perehtyivät CHECK-työkalun paperiversioon ja päättivät siirtää sen nettiin. Vuoden 2014 alussa käynnistyi yhteistyöprojekti Työterveyslaitoksen kanssa tavoitteena saada työkalu toimimaan verkossa. Työkalun käytettävyyden kehittämiseksi saimme pilottiprojektiin mukaan Salon Aluesairaasta kolme osastoa ja Turun Kaskenlinnan kuntoutusosaston.

Respectan Henna ja Tapio ohjasivat osastoilta koottujen työryhmien arviointi- ja suunnittelutyötä ja auttoivat työkalun käytössä. Arviointi aloitettiin siirtämisen apuvälineiden inventaariosta, jotta saatiin selville mitä apuvälineitä osastoilla oli jo käytettävissä siirtotilanteisiin. Tämän jälkeen pohdittiin mitä erilaisia siirtotilanteita työkalun listaamista 12:sta tilanteesta osastolla tapahtuu ja pureuduttiin syvemmin siirtotilanteiden toistuvuuteen, kuormittavuuteen, riskinarvioon, apuvälineisiin ja haasteisiin. Yhdessä keskustelemalla löydettiin lähes jokaisesta siirtotilanteesta jotain kehitettävää. Toimintasuunnitelmaan kirjattiin erilaisia toimenpiteitä tilanteiden parantamiseksi. Kehitystoimenpiteet sisälsivät muun muassa koulutussuunnitelmia, potilassiirtotekniikoita jo osastoilta jo löytyvien apuvälineiden käyttöä koskien, uusien apuvälineiden kokeilua, yhteisistä toimintatavoista sopimista ja välineiden korjauspyyntöjä.

”Pilottiosastoilla käydyt keskustelut olivat hedelmällisiä ja palkitsevalta tuntui se, että kehityskohteisiin lähdettiin puuttumaan heti” kommentoi Tapio, oltuaan mukana ohjaamassa Checkin käyttöä. ”Koen, että merkittävä tekijä tässä oli se, että osastojen esimiehet antoivat täyden tuen ja olivat projektissa mukana”, Tapio pohtii.


Uusi, toimivampi versio kehitteillä – CHECK!

Projektissa mukana olleet osastot antoivat tärkeää palautetta CHECK-työkalun kehittämistyötä jatkaville Hennalla ja Tapiolle.

”Pääsimme konkreettisesti kokemaan, mitä osioita työkalussa tulee kehittää käytettävyyden parantamiseksi. Käyttäjiltä saatu palaute oli ensiarvoisen tärkeää, jotta saamme rakennettua työkalusta parhaan mahdollisen”, kommentoi Henna pilotoinnin merkitystä.

Respecta haluaakin kiittää onnistuneesta kehitysprojektista mukana olleita tahoja: erityisasiantuntija Virpi Fagerström ja Paula Kärmeniemi Työterveyslaitos, Salon aluesairaalan sisätautien vuodeosaston, sisätautien valvontaosaston ja kirurgisen vuodeosaston henkilökunta sekä ylihoitaja Anne Hedman, TYKSin teho-osaston ergonomiavastaava Anne Aho ja Peijaksen sairaalan osaston K3 henkilökunta – Kiitos!

Uusi versio työkalusta valmistuu vuoden 2015 aikana ja se tulee olemaan kaikkien suomalaisten terveydenhuollon yksiköiden vapaasti käytettävissä. Tarkempia tietoja työkalun valmistumisesta tulossa Respectan sivuille, pysy mukana!


Flash puuttuu. Lataa se tästä.


Lue lisää pilotissa mukana olleiden asiakkaiden kokemuksia tästä: Olemme mukana - milloin voimme aloittaa?

Lue lisää CHECK-järjestelmästä johtamisen näkökulmasta: CHECK johtamisen näkökulmasta: vahva osa hoitotyön osaamista