#Ennaltaehkäistäänyhdessä diabetes

2. marraskuu 2022 - admin

Diabetesliiton Diabetesbarometri 2021 julkaisussa kuvataan diabeteksen ehkäisyn ja hoidon tilannetta Suomessa. Barometri on tarkoitettu keskustelun ja kehittämistoimien pohjaksi mm. hoidon alueellisessa järjestämisessä ja kehittämisessä. Diabetesbarometrin lähdeaineiston mukaan vuonna 2002 Suomessa oli 216 447 diabetesta sairastavaa henkilöä. Vuoteen 2017 mennessä heidän määränsä oli kasvanut 452 244 henkilöön (1). Kansainvälisen diabetesjärjestön IDF:n arvion mukaan vuonna 2019 maailman aikuisväestössä diabeteksen esiintyvyys oli 9,3 %, ja vuoteen 2045 mennessä sairauden esiintyvyyden ennustetaan olevan 10,9 %. Tämä tarkoittaa sitä, että maailmanlaajuisesti diabeetikoita olisi silloin noin 700 miljoonaa. Kyseessä on siis nopeasti yleistyvä maailmanlaajuinen terveysongelma ja Suomen sairastavuusluvut vahvistavat sen, että näin on myös meillä.

Me Respectassa olemme mukana Ottobock konsernin kansainvälisessä diabeteksen hoitoratkaisujen kehitysohjelmassa. Haluamme olla mukana potilaan hoitopolulla ennaltaehkäisemässä jalkahaavoja ja sen myötä tulevia ongelmia sekä mahdollisia amputaatiota. Osana kehitysohjelmaa olemme luoneet Suomen Käypä hoito- suosituksiin ja diabeettisen jalan riskiluokitukseen pohjautuvat hoitoratkaisut diabeetikoille. Terveydenhuollossa arvioidun riskiluokituksen ja hyvän jalkojentutkimuksen perusteella voimme yhdessä löytää toimivan ratkaisun jalkojen hyvään hoitoon ja toimintakyvyn ylläpitoon. Teemme yhteistyötä myös alueellisten diabetesyhdistysten kanssa, sillä haluamme kasvattaa tietoisuutta jalkaongelmien ennaltaehkäisyn tärkeydestä diabetesta sairastavien keskuudessa.

Diabetekseen liittyvät jalkaongelmat ovat merkittävä kansanterveydellinen haitta ja sairauskulujen aiheuttaja. Diabeettiset jalkainfektiot ovat yksi suuri syy sairaalahoitoon joutumiseen sekä raajan menetykseen (2). Eräiden tutkimusten mukaan maailmassa tehdään diabeteksen vuoksi jonkin tasoinen amputaatio joka 20 sekunti (3). Lohduttavaa on, että useat tutkimukset osoittavat, että sairauteen liittyviä ongelmia on mahdollista ennaltaehkäistä. Jalkahaavoja voidaan ehkäistä hyvin toteutetulla jalkojen hoidolla ja osa amputaatioista on estettävissä tehokkaalla varhaisella diagnostiikalla ja hoidolla.

Diabeteksen hoito on kokonaisvaltaista elintapojen, omahoidon ja lääkityksen yhteenliittymää. Hyvään hoitoon kuuluvat mm. jalkojen säännöllinen tutkiminen, riskiluokan määrittäminen, jalkojen omahoidon ohjaus ja jalkaongelmia ehkäisevät toimet. Käypä hoito- suosituksena on, että aikuisen diabetesta sairastavan jalkaongelmien ehkäisy ja seuranta tulee aloittaa jo silloin, kun diabetes todetaan. Kun haava on kerran ilmennyt, sen uusiutumisen ehkäisy täytyy muistaa läpi elämän.

Terveysteknologia on merkittävässä roolissa diabeteksen hoidossa. Digitalisaatio ja digiratkaisut tuovat helpotusta potilaan arkeen ja hoitotasapainon hallintaan. Respecta yhtenä Sailab – MedTech Finland ry:n diabetesjaoston jäsenenä haluaa vahvistaa hyvää diabeteksen hoitopolkua, lisätä tietoa hyvän hoidon ja hoitotasapainon vaikuttavuudesta sekä edistää terveysteknologian käyttöönottoa diabeteksen hoidossa. ”Diabetesta sairastava ihminen voi hyötyä terveysteknologiasta kirjaimellisesti aina päästä varpaisiin, sillä sitä hyödynnetään aina silmien tutkimisesta jalkojen hoitoon.” SaiLab, Diabetesjaosto

Meneillään olevassa Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen uudistuksessa yhtenä tavoitteena on painopisteen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan toimintaan sekä asiakaslähtöisyyteen. Me Respectalla haluamme kulkea asiakkaamme rinnalla osana moniammatillista hoitoketjua. Tarjoamalla oikeita ratkaisuja oikeaan aikaan ja tukemalla diabetesta sairastavaa hänen sairautensa eri vaiheissa, mahdollistamme omalta osaltamme siirtymistä ehkäisevään ja ennakoivaan terveydenhuollon toimintaan.

Tutustu lisää aiheeseen sivujemme osiossa Diabetes - ennaltaehkäistään yhdessä

Rahkola_Marja_MV180x200.jpg

Marja Rahkola
Head of Compliance&Quality, Respecta Oy

3infograafi-verkkoversio-matala.gif


1. Diabetesbarometri 2021 Pdf-julkaisu verkossa diabetes.fi/diabetesbarometri

2. Lipsky BA, Berendt AR, Cornia PB, et al. 2012 Infectious Diseases Society of America clinical practice guideline for the diagnosis and treatment of diabetic foot infections.).

3. Bus, S. A., van Netten, J. J., Monteiro-Soares, M., Lipsky, B. A., & Schaper, N. C. (2020). Diabetic foot disease: “The Times They are A Changin’ ”. Diabetes/Metabolism Research and Reviews, 36(S1), [e3249]. https://doi.org/10.1002/dmrr.3249.