Lasten apuvälineiden tavoitteellinen käyttö ja sovittaminen

 

Varhainen tuki

Jokaisella liikuntavammaisella lapsella on oikeus osallistua normaaliin arkeen ja toimintaan oman toimintakykynsä rajoissa. Elämän ensimmäiset vuodet ovat lapsen kehityksen kannalta kaikkein tärkeimmät. Ensimmäisten vuosien aikana lapsella on suurin tahto ja kyky oppia uusia asioita. Joskus kehitys ei kuitenkaan etene tavallisessa aikataulussa, minkä vuoksi lapsi tarvitsee erityistä tukea.

 

Varhaisen kuntoutuksen aloittamisen merkitys

Mitä aikaisemmin lapsen kehitykseen tai liikkumiseen vaikuttava ongelma havaitaan, sitä paremmin lapsen kehitykseen voidaan puuttua. Moniin asioihin voidaan vaikuttaa parhaiten lapsen varhaisissa kehitysvaiheissa. Varhainen puuttuminen voi vaikuttaa vamman vakavuuteen sekä korjata tai lieventää sen seurauksia ja antaa lapselle parhaan mahdollisen mahdollisuuden kehittyä. Varhaisella puuttumisella voidaan vaikuttaa siihen millainen lapsen loppuelämä tulee olemaan.

Varhainen intervention voi koskea vain lasta tai koko perhettä. Kuntoutusta voidaan toteuttaa lääkärissä, kotona tai kuntoutustalaitoksissa. Diagnoosin jälkeen tehdään kuntoutussuunnitelma johon kuuluu säännöllinen seuranta. Tavoitteena on ryhtyä toimenpiteisiin mahdollisimman aikaisin. Varhaisella kuntoutuksella voi olla myönteinen vaikutus lapsen toimintakykyyn, mutta se voi myös vaikuttaa tai korjata liitännäisiä ongelmia. Moniammatillinen kuntoutus (lääkärit, terapeutit, opettajat, psykologit ja apuvälineteknikot) mahdollistavat lapsen fyysisen, psykososiaalisen, kognitiivisen sekä aistien kehityksen. 

Kuntoutuksen kautta lapsi voi oppia toimimaan mahdollisimman itsenäisesti.
Varhaisen kuntoutuksen tavoitteena on:

• estää estettävissä olevat kehitysongelmat

• estää kehitysviiveitä

• auttaa lasta sopeutumaan vammaisuuteen tai liikuntarajoitteeseen

• tukea lapsen osallisuutta arjessa.

  

Terapeuttiset tavoitteet

Jotta apuvälineiden hyödyt voidaan arvioida asianmukaisesti, on tärkeää ottaa huomioon käyttäjän näkökulma. Terapeutit arvioivat ensisijaisesti, kuinka hyödyllisiä apuvälineet ovat päivittäisessä elämässä ja terapiassa. Jotta apuvälinetarvetta voidaan arvioida ammattitaitoisesti, täytyy ensin ymmärtää terapian tavoitteet: Lapsi voi liikkua itsenäisesti pyörätuolilla vain, jos hän pystyy istumaan vähintään tuetusti. Itsenäinen liikkuminen edistää lapsen henkistä ja sosiaalista kehitystä, koska se antaa mahdollisuuden tutustua itsenäisesti ympäristöön.

 

Osallisuus

Osallistuminen arkeen ja sosiaaliseen elämään ovat sekä fyysisesti ja/tai henkisesti vammaisen ihmisen tärkeimpiä tavoitteita. Osallisuuden perusedellytys on pystyasento ja liikkuminen. Jos vammainen henkilö ei pysty ottamaan pystyasentoa tai liikkumaan itsenäisesti, apuvälineet voivat tukea ja edistää osallisuutta ja auttaa saavuttamaan myös sosiaalisen osallisuuden tavoitteet.

 

Katso lisää: