Yleiset myyntiehdot

 

1. Yleistä
Näitä yleisiä myyntiehtoja (”Myyntiehdot”) sovelletaan kaikkiin Respecta Oy:n (”Respecta”) Palveluiden toimituksiin ja Tuotteisiin ellei Respectan ja Asiakkaan välisessä Pääsopimuksessa ja sen liitteissä (yhdessä Myyntiehtojen kanssa ”Sopimus”) ole toisin nimenomaisesti sovittu. Selvyydeksi, mikäli Sopimuksen osaksi on otettu Asiakkaan tai muut vakiomuotoiset ehdot, sovelletaan tällaisia ehtoja aina viimesijaisina.

2. Määritelmät
Näissä Myyntiehdoissa ja Pääsopimuksessa seuraavilla määritelmillä tarkoitetaan seuraavaa:
”Asiakas” tarkoittaa Respectan sopimuskumppania, joka on tehnyt toimitusta koskevan Pääsopimuksen Respectan kanssa. Asiakas voi olla suhteessa Respectaan partner, jälleenmyyjä tai muu sopimuskumppani.
”Palvelu” tarkoittaa Respectan Asiakkaalle Pääsopimuksen tai muulla perusteella toimittamia mitä tahansa palveluita.
”Pääsopimus” tarkoittaa Respectan ja Asiakkaan tekemää Tuotteita ja/tai Palveluja koskevaa sopimusta.
”Tuote” tarkoittaa Pääsopimuksessa, sen liitteissä tai muussa asiakirjassa yksilöityjä, Respectan Asiakkaalle toimittamia tuotteita, lisävarusteita, tarvikkeita ja varaosia.

3. Sopimuksen syntyminen
Sopimus on syntynyt, kun Asiakas ja Respecta ovat allekirjoittaneet Pääsopimuksen tai kun Asiakas on muuten kirjallisesti ilmoittanut hyväksyvänsä Respectan tarjouksen.

4. Alihankinta
Respectalla on oikeus teettää Sopimuksen mukaisia velvoitteitaan alihankkijalla. Respecta vastaa alihankkijan tekemästä työstä kuin omastaan.

5. Vaaranvastuu ja omistusoikeuden siirtyminen
Vaaranvastuu Tuotteesta siirtyy Asiakkaalle Respectan luovuttaessa Tuotteen Asiakkaalle tai jos Asiakas järjestää Tuotteen kuljetuksen, rahdinkuljettajalle. Omistusoikeus Tuotteisiin kuuluu Respectalle siihen asti kunnes kauppahinta on kokonaisuudessaan suoritettu.

6. Tilaukset ja toimitusehto
Asiakas tilaa Tuotteet ja Palvelut kirjallisesti Respectan antamien ohjeiden mukaisesti. Respecta vahvistaa Asiakkaan tilauksen kohtuullisessa ajassa tilauksen vastaanottamisesta. Mikäli Respecta hylkää Asiakkaan tilauksen, Respecta voi esittää halutessaan vastatarjouksen Asiakkaalle.
Respecta toimittaa vahvistetun tilauksen mukaiset Tuotteet ja Palvelut Asiakkaalle tilausvahvistuksessa ilmoitetussa toimitusajassa. Tuotteiden toimitusehto on FCA (Tampere), Incoterms 2010, ellei Pääsopimuksessa toisin sovita.
Mikäli Tuotteen toimittaminen viivästyy, Respecta pyrkii ilmoittamaan viivästyksestä Asiakkaalle kohtuullisessa ajassa. Asiakas on oikeutettu kuuden (6) viikon viivästyksen jälkeen saamaan viivästyneistä Tuotteista yhden prosentin (1 %) alennuksen kultakin täydeltä viivästysviikolta, kuitenkin enintään yhteensä viisi prosenttia (5 %). Viivästyssakko määräytyy Tuotteiden arvonlisäverottoman hinnan mukaan. Asiakkaalla ei ole tämän kohdan mukaisen viivästyssakon lisäksi oikeutta esittää muita vaatimuksia Respectalle Tuotteiden viivästyksestä. Mikäli Tuotteiden toimitus viivästyy yli kaksi (2) kuukautta, sekä Asiakas että Respecta, kumpikin erikseen, voivat peruuttaa viivästyneitä Tuotteita koskevan tilauksen kirjallisella ilmoituksella.

7. Vastaanottotarkastus
Asiakas sitoutuu tekemään vastaanottotarkastuksen toimitetuille Tuotteille välittömästi toimituksen saavuttua ja ilmoittamaan Respectalle viivytyksettä mahdollisista virheistä ja puutteista. Jos Asiakas laiminlyö vastaanottotarkastuksen tekemisen tai ei ilmoita Respectalle tällaisista virheistä tai puutteista viimeistään viiden arkipäivän kuluessa toimituksen vastaanottamisesta, Tuotteiden katsotaan olevan määrältään ja laadultaan Sopimuksen mukaisia, paitsi jos Tuotteessa on virhe, jota ei tavanomaisessa tarkastuksessa voida havaita. Kaikki edellä mainitun määräajan jälkeen esitetyt vaatimukset, jotka koskevat Tuotteesta päältäpäin nähtävissä olevaa virhettä, ovat perusteettomia.

8. Varastointi
Asiakas sitoutuu varastoimaan Respectan toimittamat Tuotteet asianmukaisesti ja huolellisesti sekä Respectan kulloinkin antamien ohjeiden mukaan.

9. Takuu
Mikäli toisin ei ole Pääsopimuksessa sovittu tai Respecta ei muuta tilausvahvistuksen yhteydessä ilmoita, ellei hinnastossa tai tilausvahvistuksessa ole toisin ilmoitettu, Respecta myöntää kaikille toimittamilleen Tuotteille 12 kuukauden takuun, joka korvaa mahdolliset valmistus- ja raaka-aineviat. Poikkeuksena edelliseen akkujen ja kompressiotuotteiden takuu on 6 kuukautta. Takuun perusteella Respecta valintansa mukaan joko korjaa viallisen Tuotteen tai korvaa sen uudella. Takuu ei korvaa Respectan toimittamien Tuotteiden virheellisestä käytöstä tai normaalista kulumisesta aiheutuneita vahinkoja. Ortoosit on tarkoitettu vain yhden henkilön henkilökohtaiseen käyttöön, eikä takuu koske tilanteita, joissa ortoosilla on useampi käyttäjä. Respectalla on oikeus muuttaa takuuehtoja harkintansa mukaan ilmoittamalla siitä kirjallisesti Asiakkaalle. Muutetut takuuehdot koskevat Respectan takuuehtojen muutosta koskevan kirjallisen ilmoituksen jälkeen toimitettuja Tuotteita. Tämän kohdan tarkoittaman takuun lisäksi Respectalla ei ole muuta vastuuta toimittamiensa Tuotteiden virheistä.

10. Vastuunrajoitus
Respecta ei missään tilanteessa ole vastuussa Asiakkaalle aiheutuneesta välillisestä vahingosta. Kaikissa tapauksissa Respectan vastuu virheistä tai puutteellisuuksista rajoittuu vahingon aiheuttaneen Tuotteen tai tuote-erän taikka Palvelun arvon määrään. Respectalla ei ole vastuuta Tuotteiden tai Palveluiden virheestä tai viivästymisestä, paitsi Sopimuksessa ja näissä Myyntiehdoissa nimenomaisesti mainitulla perusteella.

11. Hinnat ja maksuehdot
Asiakas sitoutuu maksamaan Tuotteet ja Palvelut Respectan laskua vastaan. Tuotteiden hinnat on määritelty Respectan kulloinkin voimassa olevassa hinnastossa. Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero ja toimituskulut. Asiakas ei voi käyttää Respectan laskusaatavaa kuittaukseen.
Ellei Pääsopimuksessa toisin sovita, Asiakkaan maksuehto on 14 päivää netto laskun päiväyksestä. Viivästyneisiin suorituksiin sovelletaan korkolain mukaista viivästyskorkoa. Mikäli Asiakkaan maksu on viivästynyt, Respecta voi pidättyä Tuotteiden ja Palveluiden toimituksista, kunnes maksu viivästyskorkoineen on asianmukaisesti suoritettu.
Respectan toimittamassa laskussa eritellään suoritetut toimitetut Tuotteet ja Huoltopalvelut tai tuntiperusteisessa laskutuksessa tehdyt työtunnit sekä työn suorittanut henkilö. Respecta tarkistaa uusilta laskutusasiakkailta luottotiedot ennen laskutuslupaa.

12. Immateriaalioikeudet
Respecta ja mahdollisesti sen sopimuskumppanit omistavat kaikki immateriaalioikeudet Tuotteisiin ja Palveluiden tuloksiin, eikä tällä Sopimuksella siirretä immateriaalioikeuksia Asiakkaalle.

13. Ylivoimainen este
Respecta ei vastaa viivästyksestä tai vahingosta, joka johtuu sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta, jota Respectan ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia tämä ei myöskään kohtuudella voi välttää eikä voittaa. Ylivoimaisia esteitä ovat muun muassa lakko, sulku, boikotti, viranomaismääräykset, liikenteeseen tai kuljetuksiin liittyvät esteet ja häiriöt, Respectan tilaamien laitteiden tai komponenttien toimitusten viivästyminen, alihankkijan viivästys tai ylivoimainen este. Respecta pyrkii ilmoittamaan kohtuullisessa ajassa ylivoimaisesta esteestä toiselle osapuolelle, samoin kuin esteen lakkaamisesta. Mikäli ylivoimainen este on kestänyt yli kaksi kuukautta, molemmilla osapuolilla on oikeus irtisanoa tämä Sopimus päättymään välittömästi.

14. Salassapito
Sopijapuolet sitoutuvat pitämään salassa ja luottamuksellisina toisiltaan vastaanottamansa tiedot, jotka on luovutuksen yhteydessä nimetty luottamuksellisiksi tai jotka ovat luonteensa johdosta selvästi luottamuksellisia tai salassa pidettäviä tietoja, kuten taloudellisia tietoja, teknisiä tietoja, liiketoimintasuunnitelmia, asiakassuhteisiin liittyviä tietoja, sekä olemaan käyttämättä näitä tietoja muihin kuin Pääsopimuksen täyttämisen mukaisiin tarkoituksiin. Tämän kohdan mukaiset velvoitteet eivät kuitenkaan koske tietoja, jotka ovat yleisessä tiedossa, julkisia tai jotka sopijapuolet ovat velvollisia luovuttamaan viranomaismääräyksen tai pakottavan lainsäädännön johdosta.
Respectalla on edellisestä huolimatta aina oikeus käyttää hyväkseen asiakassuhteessa hankkimaansa ammattitaitoa ja kokemusta.

15. Referenssioikeus
Respectalla on oikeus mainita Asiakkaan nimi hyvän liiketavan mukaisesti omassa markkinoinnissaan esimerkkinä Respectan sopimuskumppanista.

16. Sopimuksen siirtäminen
Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tämän Sopimuksen mukaisia oikeuksia tai velvollisuuksia kolmannelle. Respectalla on oikeus siirtää kaikki tähän Sopimukseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet liiketoiminnan luovutuksen yhteydessä sekä konserniyhtiöilleen.

17. Sopimuksen irtisanominen tai purkaminen
Ellei Pääsopimuksessa toisin sovita, jatkuvaa toimitusta koskeva Pääsopimus on voimassa toistaiseksi, jonka kumpikin osapuoli voi irtisanoa kirjallisesti päättymään kolmen kuukauden irtisanomisajalla.
Osapuolella on oikeus irtisanoa tämä Sopimus välittömin vaikutuksin ilman irtisanomisaikaa, mikäli (i) toinen osapuoli olennaisesti rikkoo Sopimuksessa sovittua, eikä korjaa sopimusrikkomustaan viimeistään 14 päivän kuluessa toisen Osapuolen lähettämän kirjallisen ilmoituksen jälkeen (tai välittömästi, mikäli olennainen sopimusrikkomus ei ole korjattavissa); tai (ii) osapuoli asetetaan konkurssiin, yrityssaneeraukseen tai selvitystilaan taikka muussa menettelyssä osapuoli osoittautuu maksukyvyttömäksi tai muutoin käy ilmeiseksi, ettei osapuoli kykene täyttämään velvoitteitaan.
Respectalla on oikeus purkaa Sopimus, mikäli Asiakas on laiminlyönyt suorittaa Respectan laskusaatavan, eikä ole suorittanut maksua kahdessa viikossa kirjallisen maksukehotuksen lähettämisestä.
Ne Sopimuksen ehdot, joiden luonteensa puolesta on tarkoitettu jäävän voimaan Sopimuksen voimassaolon päättymisestä huolimatta, kuten salassapitovelvoite sekä annetut takuut ja vakuutukset, jäävät voimaan Sopimuksen voimassaolon päättymisestä huolimatta.
Sopimuksen päättyessä Asiakkaan on palautettava kaikki tällä mahdollisesti olevat Respectan toimittamat näytteet, kalusteet ja muu omaisuus. Respectalla on oikeus halutessaan, mutta ei velvollisuutta lunastaa Asiakkaan varastossa olevat maksetut Tuotteet samaan hintaan, jolla Asiakas on ostanut Tuotteet Respectalta.

18. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu
Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä Sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti yhden (1) välimiehen toimesta. Välimiesmenettely käydään Helsingissä Suomen kielellä.

 

Huoltopalveluita koskevat erityisehdot

1. Yleistä
Näitä huoltopalveluita koskevia erityisehtoja 1.-5. sovelletaan kaikkiin Respectan toimittamien asennus-, huolto- ja korjauspalveluiden (”Huoltopalvelu”) toimituksiin ellei Respectan ja Asiakkaan välisessä Pääsopimuksessa ja sen liitteissä ole toisin nimenomaisesti sovittu. Selvyydeksi, kaikkiin Respectan Huoltopalveluiden toimituksiin sovelletaan lisäksi Respectan edellä kuvattuja yleisiä myyntiehtoja.

2. Tilaukset ja toimitusehto
Respecta pyrkii toimittamaan vahvistetun tilauksen mukaiset Huoltopalvelut Asiakkaalle sovitussa toimitusajassa, tai mikäli toimitusaikaa ei ole sovittu, kohtuullisessa ajassa. Huoltopalvelu katsotaan toimitetuksi, kun toimitus sovittuun Huoltopalveluun on alkanut.

3. Vaatimustenmukaisuus
Ellei Pääsopimuksessa ole toisin sovittu, Respecta vastaa siitä, että Huoltopalvelut täyttävät terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) mukaiset huoltoa koskevat vaatimukset ja muut pakottavan lain vaatimukset.

4. Suorituspaikka
Ellei Pääsopimuksessa ole toisin sovittu, Huoltopalveluiden suorituspaikka on Respectan toimipaikka. Asiakas vastaa Huoltopalveluiden kohteena olevien tuotteiden kuljetuksesta suorituspaikkaan ja takaisin.
Jos suorituspaikka on muu kuin Respectan toimipaikka, Asiakas vastaa siitä, että Respectalla on vapaa pääsy suorituspaikan tiloihin. Mikäli Asiakas ylläpitää varastoa Huoltopalvelun kohteena olevien tuotteiden varaosista, vastaa se soveltuvien varaosien saatavuudesta Huoltopalvelua suoritettaessa. Mikäli Asiakas laiminlyö kappaleen mukaisten velvollisuuksien täyttämisen, Respectalla on oikeus veloittaa Asiakkaalta Huoltopalvelusta kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen maksu, vaikka Huoltopalvelua ei voitu toimittaa.