Vastuullisuus

Vastuullisuus on tärkeä osa yritystoimintaamme. Sen tavoitteena on varmistaa ratkaisujemme laatu ja asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen mahdollisimman kestävällä tavalla. Sitoutumisemme kestävään kehitykseen ilmenee erityisesti ratkaisuidemme myönteisenä sosiaalisena vaikutuksena yksilöön ja yhteiskuntaan.

Kestävä kehityksen perusta ja ihmisoikeudet

Me Respectassa ja Ottobock-konsernissa olemme sitoutuneet ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun edistämiseen ja kehittämiseen. Koska toimintamme perustuu itsenäistä selviytymistä ja hyvän elämän kokemusta tukevien apuvälinepalvelujen tuottamiseen, ovat ympäristö-, turvallisuus- ja terveysasiat toiminnassamme luonnollisia lähtökohtia. Lainsäädäntö ja muu normisto toimivat perustana vastuulliselle, kestävän kehityksen toiminnalle. Laadunhallintajärjestelmämme tukee tätä ja auttaa parantamaan kokonaisvaltaista suorituskykyä.

Noudatamme YK:n ihmisoikeuksien ja ILO:n sopimuksiin sisältyviä periaatteita ja odotamme sitä myös kumppaneiltamme. Edellytämme ihmisoikeuksien toteutumista kaikessa toiminnassamme, ja pyrimme vaikuttamaan siihen, ettei ihmisoikeuksia loukkaavia toimintatapoja esiinny omassa tai yhteistyökumppaniemme toiminnassa. Pyrimme omalta osaltamme valvomaan näihin asioihin liittyvien toimenpiteiden toteutumista käymällä avointa ja aktiivista keskustelua yhteistyökumppanien kanssa.

Toiminnan eettisyys ja vaatimustenmukaisuus

Olemme sitoutuneet noudattamaan pakollisia lakisääteisiä määräyksiä ja vaatimuksia sekä niiden toimeenpanoa sisäisten sääntöjen kautta. Respectassa vaatimustenmukaisuusjärjestelmän elementit sisältävät kulttuurin, ohjelman, tavoitteet, viestinnän, organisaatiorakenteen, riskit, seurannan ja parantamisen.

Eettiset periaatteet ja Code of Conduct-menettelyohjeet toimivat normeina vastuullisessa toiminnassamme. Toimintasääntömme noudattavat YK:n Global Compactin yleisesti tunnustettuja periaatteita ottamalla huomioon kansainväliset ihmisoikeus-, työllisyys-, ympäristönsuojelu- ja korruption vastaiset standardit.


YK:n kestävän kehityksen tavoitteet Respectassa

Olemme sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Olemme yksilöineet seitsemän meille tärkeintä tavoitetta, joihin pystymme vaikuttamaan panoksellamme.

Tavoite 3.jpg

Terveyttä ja hyvinvointia

Ihmisten hyvinvointi on kytköksissä fyysiseen terveyteen ja mielenterveyteen. Meillä on organisaationa pitkä historia työssä ihmisten liikkumis- ja toimintakyvyn tukemiseksi. Ihmiset ovat aina olleet kaiken tekemisemme keskiössä. Tutkimusnäyttö ja käytännön kokemus ovat myös osoittaneet, että voimme näillä teoilla kestävästi parantaa ihmisten elämänlaatua.

Kysymme säännöllisesti asiakkaidemme mielipidettä palveluidemme laadusta sekä tuotteidemme sopivuudesta ja vaikuttavuudesta. Vaikuttavuuden mittaamisen avulla pystymme entistä paremmin arvioimaan sekä raportoimaan ratkaisujen tarvetta ja hyötyjä. 


Lääkintälaiteasetus

Potilaiden ja apuvälineiden käyttäjien terveyden suojelua ohjaa EU:n Medical Device Regulation-lääkintälaiteasetus (EU 2017/745), joka sisältää vaatimuksia niin lääkinnällisten laitteiden valmistajille, maahantuojille, jakelijoille kuin valtuutetuille edustajillekin. Toimintatavat vahvistavat edelleen sitä, että apuvälineiden laatu on hyvä, ne ovat kestäviä ja turvallisia käyttäjän omassa toimintaympäristössä. Lisätietoa: Respecta.fi - MDR

 

Tavoite 8.jpg

Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Pyrimme kestävään kasvuun liiketoiminnassamme. Osana globaalia teknologiajohtajaa, emoyhtiötämme Ottobockia, olemme mukana tuomassa innovatiivisia ratkaisuja markkinoille. Innovaatiolähtöisyydellä luomme edellytykset turvallisille työpaikoille ja hyville työoloille.

Toteutamme ja toimimme aina terveys- ja turvallisuusstandardien mukaisesti, varmistaaksemme työntekijöidemme terveyden ja turvallisuuden. Arvioimme riskejä, koulutamme henkilöstöä ja mittaamme henkilökunnan työntekijäkokemusta eNPS-kyselyillä. Respectan viimeisin eNPS-luku on 33 (vuonna 2023).

 

Tavoite 9.jpg
 

Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

Elinkykyinen talous liittyy läheisesti kestävään teollisuuteen, innovaatioon ja infrastruktuuriin. Innovatiivisten ratkaisuiden tukena on tutkimustyötä, kehitystä, asiantuntemusta ja ammatillista yhteistyötä. Painotamme vastuullisia liiketoimintakäytäntöjä toiminnassamme.

Annamme panoksemme tarjoamalla kehittyneitä ja entistä kestävämpiä tuotteita sekä etsimällä uusia ratkaisuja ihmisten haasteisiin.


ICS-riskienhallintaohjelma

Respectan toimintaan, palveluun ja tuotteisiin liittyvien riskien tunnistaminen on osa Ottobockin maailmanlaajuista Global Internal Control System -riskienhallintaohjelmaa (ICS). ICS:n painopisteenä ovat taloudellisen raportoinnin oikeellisuuden varmistaminen, liiketoiminnan tehokkuus, riittävä yritysriskien tunnistaminen ja valvonta sekä petosriskien minimointi.

 

Tavoite-10.png

Eriarvoisuuden vähentäminen

Toimimme yhteiskunnassa sen hyväksi, että kaikki voivat yhdenvertaisesti elää mahdollisimman omatoimisesti.

Sosiaalista, taloudellista ja poliittista osallisuutta tulee edistää eriarvoisuuden vähentämiseksi. Tarjoamalla ratkaisuja vähentämään liikkumisen tai toimintakyvyn esteitä, autamme ihmisiä ​​osallistumaan entistä täysipainoisemmin elämään osana yhteiskuntaa. Laadukkaalla hoidolla voidaan mahdollistaa ihmisen osallistuminen työntekoon ja aktiivinen arki.

Tuemme ja sponsoroimme tarkkaan harkittuja kohteita. Yhteistyökumppanimme puhuttelevat meille tärkeitä sidosryhmiä, ovat vastuullisia ja linkittyvät luontevasti arvoihimme sekä missioomme tukea itsenäistä ja laadukasta elämää. Teemme aina pitkäjänteistä yhteistyötä, jolla pyrimme vaikuttamaan positiivisesti sponsoroitavan elämänlaatuun ja tavoitteisiin.

Esteettömyys ja saavutettavuus on ihmisten moninaisuuden huomioimista ympäristössä, palvelussa, viestinnässä ja asenteissa. Arvioimme esteettömyyden ja saavutettavuuden toteutumista palveluissamme Invalidiliiton esteettömyyden ja saavutettavuuden itsearviointiprosessin mukaisesti. Olemme sitoutuneet noudattamaan esteettömyyden ja saavutettavuuden periaatteita toimitiloissamme, palveluissamme sekä kehittämään ja viestimään esteettömyydestä ja saavutettavuudesta.

 

Tavoite 12.jpg
  
Tavoite 13.jpg

Vastuullista kuluttamista ja ilmastotekoja

Tuotteita valmistavana yrityksenä meillä on erityinen vastuu kestävästä kehityksestä, ilmastosta ja ympäristönsuojelusta. Luonnonvarojen tunnollinen käyttö tuotteidemme koko elinkaaren ajan otetaan huomioon prosesseissa ja toiminnassa. 

Respectan toimintojen suunnittelussa, organisoinnissa sekä ohjauksessa noudatetaan voimassa olevia lakeja, asetuksia, voimassa olevia viranomaismääräyksiä sekä ISO 14001-standardin asettamia vaatimuksia. Toimimme Ottobock-konsernin maailmanlaajuisesti sovellettavan energia- ja ympäristöpolitiikan mukaisesti.

Respectan tavoitteena on olla läpinäkyvä hiilijalanjäljen suhteen. Päästölaskennan kautta luomme perustan jatkuvalle hiilidioksidipäästöjen vähentämiselle. Yhteistyökumppaneitamme valitessamme arvostamme, että he tuntevat ja tunnistavat toimintaansa liittyvät ympäristönäkökohdat sekä toimivat vastuullisesti ympäristövaikutusten vähentämiseksi.

Respectan hiilijalanjälki

Syntyvät kasvihuonepäästöt lajitellaan suoriin päästöihin (scope 1), kuten omaan energiantuotantoon tai ajoneuvojen polttoaineen kulutukseen, epäsuoriin päästöihin (scope 2), kuten sähköön ja lukuisiin muihin yritystoiminnan päästöihin alihankinnasta asiakkaalle asti (scope 3), kuten työmatkaliikenteeseen, kuljetuksiin ja pakkauksiin. Respecta Oy:n toiminnan hiilijalanjälki oli vuonna 2022 yhteensä 888,1 CO2e tonnia. Yrityksen päästöt ovat vähentyneet 15% vuoden 2019 laskentaan verrattuna.

hiilijalanjalki-graafi.jpg

 

Tavoite 17.jpg

Yhteistyö ja kumppanuus

Kestävän kehityksen toimenpiteitä voidaan toteuttaa määrätietoisemmin, kun yritykset yhdistävät osaamisensa ja resurssinsa muiden tieteen, kansalaisyhteiskunnan ja hallinnon toimijoiden kanssa. Työskentelemme kumppanien kanssa korostaaksemme sosiaalisia, taloudellisia ja terveydellisiä etuja, joita korkealaatuisten laitteiden tarjoaminen tuo mukanaan, ja parantaaksemme näiden laitteiden saatavuutta.

Terveysteknologiayritysten toimialajärjestö Sailab – MedTech Finland

Olemme Sailab – MedTech Finland ry:n jäsenyritys. Sailab on Suomessa toimivien terveysteknologiayritysten edunvalvonta- ja vaikuttajajärjestö, jonka jäsenyritykset ovat sitoutuneet Terveysteknologian eettiseen ohjeeseen sekä kilpailuoikeuden ohjeeseen. Sailab – MedTech Finland ry:n tehtävänä on edistää ja selkeyttää sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden ja ammattilaisten sekä terveysteknologiayritysten hyviä ja yhtenäisiä yhteistyö- ja liiketoimintatapoja, varmistaa sosiaali- ja terveysalalla toimivien osapuolten keskinäinen riippumattomuus sekä vahvistaa avoimuutta, luotettavuutta ja turvallisuutta alan eri toimijoiden kesken.

Yhteistyökumppanimme vuonna 2024: Selkäydinvammaiset Akson ry

Selkäydinvammaiset Akson ry on valtakunnallinen yhdistys selkäydinvammaisille ja heidän läheisilleen. Yhdistys tekee vaikuttamistyötä, tarjoaa vertaistukea, järjestää tapahtumia ja jakaa tietoa selkäydinvammasta. Akson ry:lle on tärkeää edistää vertaisuutta, osallisuutta ja hyvää elämänlaatua. Toiminnassa näkyy myös yhteistyö yritysten, yliopistollisten sairaaloiden ja toisten järjestöjen kanssa. Lämpimästi tervetuloa mukaan Akson ry:n toimintaan!


Ilmoittajansuojelu (Whistleblower)

Laki ilmoittajansuojelusta perustuu EU-direktiiviin (EU) 2019/1937. Edellytyksenä lain soveltamiselle on, että tarkoitettu ilmoitus koskee tekoa tai laiminlyöntiä, josta voi seurata vankeusrangaistus, sakko tai rangaistusluonteinen hallinnollinen seuraamus tai joka voi vakavasti vaarantaa edellä tarkoitetun lainsäädännön yleisen edun mukaisten tavoitteiden toteutumisen. Laissa säädetään sellaisten henkilöiden suojelusta, jotka ilmoittavat rikoksista, rikkomuksista, väärinkäytöksistä tai muista teoista tai laiminlyönneistä.

Ulkoinen ilmoituskanava ottaa vastaan keskitetysti kaikki viranomaisten ulkoisiin ilmoituskanaviin tarkoitetut ilmoitukset ja siirtää ne toimivaltaisille viranomaisille: https://ottobock.whistleblowernetwork.net/


Lisätietoja vaikuttavuudesta ja kestävästä kehityksestä organisaatiossamme: https://corporate.ottobock.com/en/sustainability